Vad är ett samråd?

Samråd är en av de vanligaste metoder som NOD erbjuder för att underlätta samverkan mellan regeringen och civilsamhället. Det är en metod som initieras av en statlig aktör som behöver civilsamhällets åsikter eller kunskap i en särskild sakpolitisk fråga.

Samråd i NOD:s format följer
Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Vem initierar samråd?
Samråden initieras av departement eller myndigheter i syfte att informera civilsamhällesorganisationer om en aktuell politisk utveckling och inbjuda organisationerna att ge kommentarer, synpunkter och feedback.

Vilka deltar i ett samråd?
I samråd deltar representanter från den offentliga aktör som initierat mötet och representanter från civilsamhället. I NOD:s samråd är det framför allt civilsamhällesorganisationer på nationell nivå som deltar. 

Representanter från NOD finns också på plats i samrådet för att dokumentera samtalen och ansvara för mötets helhet. 

Vilken roll har de olika aktörerna i samrådet?
Civilsamhällets roll är att ge inspel om det ämne som ligger till grund för samrådet. Det kan exempelvis innebära att anföra en viss åsikt, informera om erfarenheter, framföra expertis, involvera och företräda medlemmar och att förmedla tips och råd.

Den offentliga partens roll är att lyssna in och tillvara civilsamhällets inspel. Till det hör att tillhandahålla information om mötet i god tid, att skapa en tillgänglig process för att möjliggöra deltagande och att säkerställa att relevanta representanter finns på plats för att lyssna, skapa engagemang och ge återkoppling.

Hur omhändertas civilsamhällets inspel?
Samråden sammanfattas alltid i en skriftlig dokumentation av NOD och omhändertas av den offentliga part som initierat mötet. Dokumentationen delas även med alla som deltagit i samrådet och publiceras på NOD:s webbsida. Nedan finns exempel på tidigare dokumentationer. 

 • Samråd om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Migrationsverket (läs mer här)
  2022-12-07

 • Samråd om digitaliseringens möjligheter för en mer öppen och transparent offentlig sektor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Infrastrukturdepartementet (läs mer här)
  2022-10-19

 • Samråd om EU:s ungdomsdialog och ungas inflytande 
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-09-29
 • Samråd om den sociala dimensionen av hållbar utveckling
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-06-01
 • Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet
  Tema: Stockholm+50 med fokus på ledarskapsdialogerna. (läs huvuddokumenationen här och bilagan med anföranden här)
  2022-04-20
Samråd (1)