689 Medlems-organisationer
19 Paraply-organisationer
VAD ÄR NOD (1)

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) inrättades år 2018. Kärnan i NOD:s verksamhet är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället.

NOD spänner över alla sakpolitiska områden och tillhandahåller konkreta metoder för att involvera civilsamhället i beslut som fattas av politiker och myndigheter på nationell nivå.

Dialoger och samråd

NOD använder olika metoder för att möjliggöra samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Kring vissa sakfrågor arrangeras till exempel samråd, medan det i andra sammanhang anordnas dialogmöten. Initiativ till NOD:s verksamheter kan tas av departement, myndigheter och ideella aktörer. Ett axplock av de dialoger och samråd som vi har arrangerat är följande:

  • Samråd om minskad smittspridning i pandemin: På uppdrag av MSB arrangerade NOD ett samråd på temat delaktighet och engagemang bland unga i arbetet med att minska smittspridningen under coronapandemin.
  • Konsultation om civilsamhällets roll i Agenda 2030-arbetet: På uppdrag av Utrikesdepartementet genomförde NOD, tillsammans med CONCORD Sverige och Forum, en konsultation med civilsamhället på temat synergieffekter och målkonflikter i genomförandet av Agenda 2030.
  • Dialogmöte om coronakrisens konsekvenser: På uppdrag av LSU arrangerade NOD ett dialogmöte om pandemins konsekvenser sett ur ungdomsorganisationers perspektiv.