NOD arbetar med att skapa förutsättningar för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället genom att ge stöd och vägledning till företrädare för myndigheter, departement och civilsamhällesorganisationer, planera och organisera möten och sprida kunskap genom seminarier, föreläsningar och skriftliga produkter.

Vi underlättar samverkan mellan offentliga och ideella aktörer. Samverkan kan se olika ut beroende på sakfråga och antal deltagare. Ofta handlar det om samråd eller dialogprocesser.

NOD stöttar den initiativtagande parten att formulera syfte och mål, och är involverade genom hela samverkansprocessen: från planering via genomförande till uppföljningsarbete. Vid sidan av detta arrangerar NOD seminarier och workshops. Vi producerar dessutom skriftliga underlag för olika ändamål. Våra verksamheter beskrivs närmare nedan.

Samverkansnivåer

Enligt Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen finns fyra nivåer av samverkan: information, samråd, dialog och partnerskap. NOD arbetar huvudsakligen på de två mittennivåerna med dialog och samråd.

Samråd är, enligt koden, en form av initiativ från myndigheter som efterfrågar input om särskilda politiska frågor från olika aktörer, bland annat idéburna organisationer. Samråd sker oftast genom att myndigheterna informerar idéburna organisationer om den aktuella politiska utvecklingen och inbjuder dem att ge kommentarer, synpunkter och feedback.

Samråd är relevant för alla steg i den politiska beslutsprocessen, men i synnerhet vid formulering, granskning och omformulering.

Dialog kan initieras av båda parter. Dialogen kan vara bred eller samverkande.

En bred dialog är en tvåvägskommunikation som bygger på gemensamma intressen och eventuella gemensamma mål för att ha ett regelbundet utbyte av synpunkter. Den kan exempelvis vara öppna offentliga utfrågningar eller större möten mellan idéburna organisationer och myndigheter. Diskussionen förblir bred och den har ingen uttalad koppling till någon aktuell politisk process.

En samverkande dialog bygger på gemensamma intressen för att utveckla ett särskilt politikområde eller för att lösa ett gemensamt problem. Här är dialogen mer bemyndigande än den breda dialogen eftersom den består av gemensamma, ofta täta och ordinarie möten för att utveckla centrala politiska strategier, och den leder ofta till överenskomna resultat.

Stort värde fästs vid dialog i alla steg av den politiska beslutsprocessen, men den är speciellt avgörande när det gäller att fastställa agendan, att formulera och omformulera politiken.

Läs mer om koden och ramarna för samverkan mellan regeringen och civilsamhället i avsnittet längst ned på sidan.

Mötesmetoder

NOD använder olika mötesmetoder beroende på samverkansnivå och behov hos den initierande aktören. De vanligaste metoderna är rundabordssamtal, workshop och panelsamtal, men eftersom de processer NOD arbetar med ofta skiljer sig kraftigt från varann anpassas alltid mötesmetoderna efter mötet.

 

Skriftliga produkter

NOD erbjuder ett antal olika skriftliga produkter som vid behov kan kopplas ihop med samråds- eller dialogprocesser. Produkterna anpassas efter situation och aktör, men kan i grova drag delas in utifrån när i processerna de passar in. Följande typer av underlag och skrifter kan produceras:

 • Dokumentation: I samband med samverkansprocesser sammanställs alltid dokumentation. Formatet skräddarsys utifrån målet med samverkan men syftet är alltid att samla resultaten av samtalen. 
 • Kartläggning: NOD kan ta fram kartläggningar av till exempel organisationer, myndigheter eller offentliga utredningar som är relevanta under arbetet med en viss fråga. Vid behov kan en sammanställning av utmaningar som målgruppen uppfattar också göras. Kartläggningarna är mycket kortfattade och översiktliga och sammanställs ofta genom tabeller, punktlistor eller diagram.
 • Lägesbild: NOD ger en lägesbild av olika aktörers arbete med en akut fråga. Syftet med lägesbilderna är att ge en överskådlig bild av hur civilsamhället påverkas av, arbetar med eller förhåller sig till en ny situation, exempelvis covid-19 eller Rysslands invasion av Ukraina. Lägesbilderna produceras under kort tid, oftast inte längre än tre veckor. 
 • Rapport: I de fall en fråga är relevant för hela civilsamhället eller civilsamhällespolitiken under en längre tid kan NOD ta fram en rapport. Rapporterna är mer omfattande än lägesbilderna och innefattar alltid någon typ av analys av det inhämtade materialet.


Är du osäker på vilken typ av samverkan eller vilken skriftlig produkt som din organisation vill få hjälp med? Kontakta oss via uppgifterna längst ner på sidan.

 • Civilsamhället i den civila beredskapen
  Uppdragsgivare och medarrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (läs mer här) 2023-11-29
 • Dialog om övergången mellan skola och arbete för unga med funktionsnedsättning 
  Uppdragsgivare och medarrangör: Arbetsförmedlingen (läs mer här)
  2023-11-28
 • Dialog om strategin gruppvåldsintervention (GVI)
  Uppdragsgivare och medarrangör: Brottförebyggande rådet (läs mer här)
  2023-09-14
 • Samråd om förutsättningarna för fritidskortets införande
  Uppdragsgivare och medarrangörer: E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten (läs mer här)
  2023-09-07
 • Samråd om jämställdhets- och HBTQI-perspektiv i uppföljningen av funktionshinderspolitiken 
  Uppdragsgivare och medarrangör: Socialstyrelsen (läs mer här)
  2023-09-06
 • Rundabordssamtal om övergången mellan skola och arbete för unga med funktionsnedsättning
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Arbetsförmedlingen (läs mer här)
  2023-05-30
 • Samråd om utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Migrationsverket (läs mer här)
  2022-12-07
 •  Samråd om digitaliseringens möjligheter för en mer öppen och transparent offentlig sektor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Infrastrukturdepartementet (läs mer här)
  2022-10-19
 • Samråd om unga och narkotika
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Socialdepartementet och Justitiedepartementet (läs mer här) (english version)
  2022-10-13
 • Samråd om EU:s ungdomsdialog och ungas inflytande
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-09-29
 • Samråd om den sociala dimensionen av hållbar utveckling
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Kulturdepartementet, MUCF och LSU (läs mer här)
  2022-06-01
 • Samråd kring civilsamhällets erfarenheter av vaccinationsinsatser mot covid-19
  Uppdragsgivare: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  (läs mer här)
  2021-11-24
 • Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
  Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet
  Tema: Stockholm+50 med fokus på genomförande samt FN:s miljöförsamling. (läs huvuddokumenationen här och bilagan med anföranden här)
  2021-12-07

  • Samråd om minskad smittspridning i pandemin
   Uppdragsgivare och medarrangörer: MSB
   Tema: Delaktighet och engagemang bland unga i arbetet med att minska smittspridningen. (läs mer här)
   2021-04-21
  • Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
   Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet
   Tema: Stockholm+50 och grön återhämtning samt politik för en biologisk mångfald. (läs mer här)
   2021-05-24
  • Konsultation om civilsamhällets roll i Agenda 2030-arbetet
   Uppdragsgivare: Utrikesdepartementet
   Medarrangörer: CONCORD Sverige och Forum
   Tema: Synergieffekter och målkonflikter i genomförandet av Agenda 2030.
   2021-03-12
  • Dialogmöte om coronakrisens konsekvenser
   Uppdragsgivare och medarrangörer: LSU
   Tema: Pandemins konsekvenser sett ur ungdomsorganisationers perspektiv.
   (läs mer här)
   2021-02-11
  • Ungas roll i att motverka pandemins utbredning
   Uppdragsgivare: Kulturdepartementet
   Tema: Hur kan unga vara en aktiv del i att stoppa smittspridningen?
   2020-12-16
  • Ungdomsråd om klimatfrågor
   Uppdragsgivare: Miljödepartementet
   Medarrangör: LSU
   Tema: Sveriges klimatpolitik och Stockholm +50. (läs mer här)
  • Samråd om smittspridning bland utsatta grupper
   Uppdragsgivare: Socialstyrelsen
   Tema: Arbetet för att stoppa smittspridning bland utsatta grupper i hemlöshet.
   2020-10-27

    • Samråd om coronapandemins effekter på segregation
     Uppdragsgivare: Delmos
     Tema: Samrådet bestod av tre träffar som på olika sätt behandlade frågor om pandemins effekter på segregationen. (läs mer här)
     Juni-oktober 2020
    • Rundabordssamtal om öppen fritidsverksamhet
     Uppdragsgivare: MUCF
     Tema: Meningsfull fritid för unga med funktionsvariationer.
     2020-03-17
    • Civilsamhället och digital datainsamling
     Uppdragsgivare: Infrastrukturdepartementet
     Tema: Öppen data och digitalisering.
     2020-02-10

      • Rundabordssamtal om UVAS
       Uppdragsgivare: MUCF
       Tema: Olika aspekter av insatser för gruppen unga som varken arbetar eller studerar. (läs mer här)

        • Lärnätverket om upphandlingsfrågor
         Uppdragsgivare: Upphandlingsmyndigheten
         Tema: Förutsättningar för civilsamhällesorganisationer att delta i offentliga upphandlingar. (läs mer här)
         2018-2019

Koden – ett verktyg för dialog och samverkan

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Det finns beprövade metoder för samverkan som gör att gemensamma krafter kan mobiliseras sammanhållet och effektivt. Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen” är en av dem. Koden ser till att rätt aktörer är runt bordet och kan bredda träffytan. NOD använder koden för att planera och genomföra dialoger och samråd på ett effektivt och adekvat sätt.

Koden används för att civilsamhället har särdrag som erbjuder unika bidrag i olika typer av samhällsprocesser. Dessutom är koden ett verktyg som möjliggör demokratisk medverkan. Genom att inkludera det civila deltagandet skapas också förutsättningar för god förvaltning. I koden finns också ett urval av god praxis på olika former av samarbeten som är utvecklade gemensamt mellan offentliga och ideella aktörer.

Ladda ner dokument

Jeremija Isaković

Projektledare jeremija.isakovic@nodsverige.se 070-301 07 37

Jeremija arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med särskilt ansvar för civilsamhällesparten.

NOD (6 av 13)

Mattis Ekestaf

Projektledare mattis.ekestaf@nodsverige.se 070-420 02 59

Mattis arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med särskilt ansvar för den offentliga parten. Mattis ansvarar även för administrationen av partsgemensamt forum PGF.

NOD (3 av 13)

My Ahlkvist

Projektledare my.ahlkvist@nodsverige.se 073-439 30 66

My arbetar med NOD:s dialoger och samråd och är kommunikationsansvarig.

NOD (1 av 13)

Amanda Bengtsson

Projektledare amanda.bengtsson@nodsverige.se 072- 204 38 25

Amanda arbetar med NOD:s dialoger och samråd, med särskilt ansvar för möten och metoder.

NOD (4 av 13)