Civilsamhället i den civila beredskapen

Hur kan det offentliga och det ideella samverka för att stärka Sveriges beredskap? Det var en av frågorna som deltagarna diskuterade på Forum för civilsamhället i den civila beredskapen, som MSB arrangerade den 29 november. Under forumet ledde NOD en uppskattad workshop.

IMG_0499 En grupp under NOD:s workshop. Fotograf: MSB. MSB har godkänt bilderna för publicering.

Forumet hölls på MSB:s kontor i Solna i Stockholm. Syftet var att lyfta civilsamhällets möjligheter att främja engagemang och delaktighet hos befolkningen i frågor som rör beredskap för kriser och krig. Avsikten var också att hitta möjligheter till operativ samverkan för att nå ut med viktig information vid behov. Totalt deltog 27 organisationer.

– Civilsamhället spelar en viktig roll för den svenska beredskapen. Organisationer har ofta lokal förankring och når exempelvis människor som kan vara svåra för myndigheter att nå på olika sätt, säger Lise-Lotte Norén som är utredare på MSB och har varit med och planerat forumet.

NOD ledde en workshop som fokuserade på samarbetet mellan det offentliga och det civila samhället. Deltagarna delades upp i sex grupper som alla innehöll representanter från både civilsamhället och MSB. 

– Det var väldigt öppenhjärtiga diskussioner. Det fanns en lust att prata om de här frågorna, poängterar Lise-Lotte Norén.

Forumet är en del i MSB:s arbete med att bredda samverkan med civilsamhället på beredskapsområdet och ska vara en årlig mötesplats för information, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Förutom forumet startade MBS i våras ett civilsamhällesråd där tio organisationer ingår. Syftet med rådet är att stärka civilsamhällets roll i det civila försvaret och att tillsammans kunna diskutera frågor som rör civilsamhället inom civil beredskap.

Vad händer nu?

NOD sammanställer resultatet från workshopen och MSB samlar in synpunkter kring forumet i en enkät. I enkäten finns det också möjlighet för organisationerna att göra medskick till MSB:s fortsatta samverkan med civilsamhället. När resultatet sammanställts är MSB:s avsikt att det ska mynna ut i konkret arbete som civilsamhällesrådet kan arbeta vidare med. Den övergripande målsättningen med både forumet och det fortsatta arbetet är att stärka MSB:s samverkan med civilsamhället.