NOD söker forskningskonsult

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) söker en forskningskonsult för uppdrag mellan november och februari. Forskaren kommer arbeta inom ramen för projektet ”Civilsamhället, välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar” och genomföra en forskningsstudie om välfärdsbrottslighet ur civilsamhällets perspektiv. Sista ansökningsdag är 9 november.

AF (6912 × 3456 px)

Forskningsprojekt
Under våren 2023 initierade NOD projektet “Civilsamhället, välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar” som syftar till att undersöka välfärdsbrottslighet ur ett civilsamhällesperspektiv. 

Under den inledande fasen kartlades civilsamhällesorganisationers ingång till frågan om välfärdsbrottslighet genom en enkät som skickas ut via NOD:s anslutna paraplyorganisationer och NOD:s nyhetsbrev. Målet med kartläggningen var att fånga upp olika perspektiv på ämnet och ge en bild av hur temat hanteras i civilsamhället, hur debatten påverkar organisationerna och till vilken grad de själva har lösningsförslag.   

Nu påbörjas projektets andra fas, som ämnar skapa fördjupad förståelse för hur civilsamhället påverkas av debatten och regelverken kopplade till välfärdsbrottslighet. Genom att utgå från de erfarenheter, ingångar och perspektiv som fångades upp i den inledande kartläggningen vill NOD genomföra en fördjupande studie om frågan. Vi söker därför en extern forskare.

Arbetsomfattning

Den externa forskningskonsulten förväntas: 

 • Designa och genomföra en forskningsstudie med användning av relevanta forskningsmetoder, inklusive formulera relevanta forskningsfrågor tillsammans med projektteamet.  
 • Genomföra en litteraturöversikt av ämnet. 
 • Samla in och analysera data från civilsamhällets organisationer och andra intressenter. 
 • Sammanställa forskningsresultat och skriva en slutrapport. 
 • Delta i möten och samarbeta med projektteamet för att säkerställa att syfte och målsättningar med studien efterlevs. 

Forskningskonsulten har möjlighet (och uppmuntras) att använda insamlad data och analys inom ramen för projektet till externa vetenskapliga publikationer. Det är dock inget krav för uppdraget.

Leveranser

Forskningskonsulten förväntas leverera följande: 

 • Förslag på forskningsupplägg med inledning, forskningsdesign och metod 
 • En forskningsrapport som omfattar resultat, analyser och rekommendationer. 
 • En presentation av resultaten för projektteamet. 
 • Workshops eller seminarier för att diskutera resultaten med berörda organisationer och intressenter.

Formella kvalifikationer
Forskningskonsulten bör ha följande kvalifikationer och erfarenheter:  

 • Doktorsexamen, eller i slutskedet av en forskarutbildning inom ett för uppdraget relevant område (statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, kriminologi, beteendevetenskap, humaniora eller annan relevant disciplin).  
 • Tidigare erfarenhet av att genomföra liknande studier.  
 • Erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, framförallt intervjuer och fokusgruppsdiskussioner.  
 • Mycket god analytisk och stilistisk förmåga.  
 • Fördjupad kunskap om välfärdsbrott är mycket meriterande.  
 • Fördjupad kunskap om tillit, granskning och administrativa krav i relation till civilsamhället och offentlig sektor är mycket meriterande. 
 • Kunskap om civilsamhällessektorn och den offentliga sektorn i Sverige i stort är meriterande.   

Ansökningsprocess
Konsulten bör lämna in:  

 • Ett tekniskt förslag och budget som visar förståelse för arbetsomfattningen och detaljerad metodik för studien, inklusive förslag på forskningsfrågor (maximalt fem sidor med Times New Roman storlek 12, enkelt radavstånd) 
 • Förslaget bör inkludera tidslinjer och teamet/individens roll och kunskap. 
 • Tidslinjen bör detaljera arbetsflödet från projektets startdatum till slutdatum.  
 • Budgeten bör vara tillräckligt detaljerad för att möjliggöra utvärdering av de föreslagna kostnadselementen.  
 • Budgeten bör specificeras i SEK och inkludera en kostnadsuppdelning per leverans.  
 • Lämna in exempel på tidigare forskningsarbete som genomförts. 
 • Lämna in CV för huvudforskare.  
 • Två referenser. 

Läs hela annonsen här.

Ansökningar skickas till  anders.lindell@nodsverige.se och felicia.wartiainen@nodsverige.se senast den 9 november 2023 kl 23:59 svensk tid.