PGF om platsens betydelse

Vilken betydelse har den fysiska platsen för civilsamhällets förutsättningar att bedriva verksamhet? Det diskuterade företrädare för civilsamhället och regeringen under Partsgemensamt forum idag. 

IMG_5304 Deltgare i PGF. Martin Carlstedt, senior policyrådgivare på Svenska Kyrkan, håller i mikrofonen.

Mötet genomfördes på Finlandshuset i Stockholm och trots stort sjukdomsbortfall deltog nästan 25 representanter från civilsamhället och regeringen. 

Dagen inleddes med att politiskt sakkunniga hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och landsbygdsminister Peter Kullgren lyfte aspekter av platsens betydelse för de respektive politikområdena. Därefter delades deltagarna in i grupper för att diskutera utmaningar och möjligheter kopplat till olika geografiska platser, och vad regeringen och civilsamhället kan göra för att utifrån dagens förutsättningar stärka civilsamhällets möjligheter att verka. Deltagarna nämnde exempelvis ett mer frekvent användande av idéburet offentligt partnerskap (IOP), ömsesidigt kunskapsutbyte och mer omfattande metodutveckling för att nå grupper som är svåra att nå.

PGF arrangeras fem gånger om året. Syftet med forumet är att diskutera civilsamhällets förutsättningar. Varje möte kopplas till två av de sex principer som ligger till grund för civilsamhällespolitiken: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn och mångfald. Dagens möte behandlade principerna långsiktighet och mångfald.

NOD administrerar PGF sedan 2018. Ansvarig är Mattis Ekestaf.